Waar ben je naar op zoek?

Bellstraat 4 | 3133 KE Vlaardingen
Nederlands
Over Motexion

Leveringsvoorwaarden

Van de besloten vennootschap Motexion Equipment BV en Motexion Protective Products BV, beide gevestigd in Vlaardingen

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing en vormen één geheel met alle door Motexion Equipment BV en Motexion Protective Products BV te sluiten overeenkomsten, zowel ten aanzien van aan te nemen c.q. te verrichten werkzaamheden en/of diensten, zoals de inbouw c.q. reparatie van accessoires, als ten aanzien van de verkoop en levering van zaken als ten aanzien van welke andere aard ook.
1.2 Behoudens indien uitdrukkelijk anders vermeld worden zowel Motexion Equipment BV als Motexion Protective Products BV in het hierna volgende “opdrachtnemer” genoemd.
1.3 Opdrachtgever is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie door opdrachtnemer een aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht, dan wel met wie enigerlei overeenkomst wordt gesloten met betrekking tot de hiervoor sub 1.1 genoemde onderwerpen.
1.4 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van opdrachtgever of van derden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – binden opdrachtnemer niet, tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van enige opdrachtgever c.q. derde prevaleren deze voorwaarden.
Artikel 2 – Offertes en Aanbiedingen
2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer, hetzij doordat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk bevestigt, hetzij doordat opdrachtnemer met de uitvoering of voorbereiding van de overeenkomst is aangevangen.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Beschrijvingen in aanbiedingen – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, schema’s, prijslijsten, materiaallijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden opdrachtnemer niet. Wijzigingen van technische aard worden door opdrachtnemer voorbehouden.
2.3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon afgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
2.5 Het auteursrecht op door de opdrachtnemer verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en omschrijvingen blijft te allen tijde aan de opdrachtnemer voorbehouden.
Artikel 3 – Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en gelden “af magazijn”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabriek)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen -, die zijn ontstaan na het doen van de aanbiedingen c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan opdrachtgever door te berekenen.
3.2 Opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door opdrachtnemer plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kan worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
Artikel 4 – Montage
4.1 Waar nodig zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd, De geschiktheid van de constructie van het voertuig waarin de producten worden gemonteerd, is voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
4.2 Opdrachtnemer aanvaardt bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen, voor schade aan gebouwen, voertuigen, installaties of overige goederen, alsmede voor andere schade die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van hemzelf, zijn ondergeschikte, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, tenzij van grove schuld of opzet sprake is.
Artikel 5 – Levering
5.1 Overeengekomen aflevering- of uitvoeringstermijnen gaan in op het tijdstip waarop de overeenkomst tot stand komt en opdrachtnemer alle voor de levering of uitvoering benodigde gegevens en zaken bezit. Indien opdrachtgever een afbetalingstermijn verschuldigd is, vangt de leveringstermijn eerst na ontvangst van dit bedrag aan. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijnen zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet of niet-tijdige levering dient opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5.2 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op niet-nakoming of opschorting van enige jegens opdrachtnemer aangegane verplichting of op schadevergoeding.
5.3 Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst nodige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan of indien opdrachtgever op ander wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft opdrachtnemer het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer in rekening te brengen.
5.4 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek/magazijn/(mobiele) werkplaats. Te leveren zaken worden geheel voor rekening en risico van opdrachtgever vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.5 Wanneer, om welke reden dan ook; de opdrachtgever op het tijdstip waarop de levering dient te geschieden, niet afneemt wordt daardoor, na sommatie en ingebrekestelling door opdrachtnemer de overeenkomst ontbonden geacht en is de opdrachtgever gehouden alle dientengevolge door opdrachtnemer geleden schade(n) te vergoeden. Indien opdrachtnemer instemt met een later tijdstip van levering dan overeengekomen, zal de opdrachtgever alle daarvan het gevolg zijnde kosten dragen, waaronder mede begrepen de kosten van tijdelijke opslag van de te leveren goederen.
5.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de levering op te schorten, indien de opdrachtgever nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.
5.7 Elke gedeeltelijke levering of het verrichten van een gedeeltelijke dienst, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet de betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
Artikel 6 – Betaling
6.1 Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting, door overboeking op de in de factuur genoemde bankrekening. Schuldverrekening of opschorting is niet toegestaan.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
6.3 Ongeacht andere aanwijzing/vermelding door de koper, zullen diens betalingen in de eerste plaats in mindering strekken op de door opdrachtnemer gemaakte kosten vallende op de inning en/of het behoud van zijn vordering(en), vervolgens op de door de koper verschuldigde rente en tenslotte op de langst openstaande facturen/schulden.
6.4 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is opdrachtnemer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Artikel 6:119 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
6.5 Bij het niet of niet tijdig nakomen van enige verplichting van opdrachtgever heeft opdrachtnemer het recht om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien opdrachtnemer genoodzaakt is een derde met de behandeling van de zaak te belasten. Deze kosten zullen worden berekend volgens het degressief verlopende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd opdrachtnemer ’s recht hogere buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, indien deze zijn gemaakt. In geval tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een procedure is gevoerd waarbij opdrachtgever grotendeels of geheel in de proceskosten is veroordeeld, zal opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd zijn alle proceskosten, waaronder tevens de niet door de Rechter toegewezen bedragen.
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud/retentierecht
7.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden dan wel verschuldigd is ingevolge het in deze voorwaarden bepaalde of verschuldigd is wegens tekortschieten in de nakoming van de hiervoor bedoelde overeenkomsten volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
7.2 Zolang de eigendom der zaken niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs, ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
7.3 Ingeval van verzuim van opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde als bedoeld in lid 1 is opdrachtnemer hierbij door opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,– (één duizend Euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij opdrachtnemer dit opdrachtgever heeft medegedeeld.
7.4 Opdrachtnemer die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van opdracht van dezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
Artikel 8 – Reclames
8.1 Werkzaamheden/diensten worden geacht te zijn uitgevoerd wanneer deze ter keuring worden aangeboden.
8.2 Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken c.q. de verrichtte werkzaamheden/ diensten terstond bij af- of oplevering te inspecteren c.q. te keuren.
8.3 Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden binnen acht dagen nadat de aflevering heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden/ diensten zijn uitgevoerd schriftelijk aan opdrachtnemer te berichten. Bij verborgen gebreken in geleverde zaken geldt een termijn van acht dagen nadat zodanig gebrek is ontdekt althans redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. Bij overschrijding van voornoemde termijnen vervalt elke aanspraak jegens opdrachtnemer ter zake.
8.4 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van opdrachtgever niet opgeschort.
8.5 Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan en komen voor rekening van opdrachtgever.
8.6 Behoudens tegenbewijs gelden de op leveringsdocumenten, vrachtbrieven, afleverbonnen en dergelijke vermelde gegevens als juist.
Artikel 9 Wijzigingen in orders, Reclamaties en Retour zendingen
9.1 Uitgangspunten
opdrachtnemer wil graag constructief en ook consequent meewerken aan wijzigingen in lopende opdrachten. Om discussie te voorkomen hebben we onderstaand een aantal uitgangspunten geformuleerd, waarmee aan opdrachtgever en de eindgebruiker duidelijk en in redelijkheid een voor ieder werkbare oplossing geboden kan worden.
9.2 Wijzigingen en annuleringen door de opdrachtgever
Indien er nog geen kosten gemaakt zijn of onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan kan dit kosteloos tot 2 werkdagen voor de geplande leverdag. Binnen de termijn van 2 werkdagen is dit mogelijk tegen de werkelijk gemaakte kosten met een minimum van 15 % van de verkoopwaarde.
Bij wijzigingen vervalt de geplande levertijd en wordt een nieuwe leverdatum afgesproken.
9.3 Reclamaties door beschadigingen of manco’s
De oorzaak van de fout ligt in dit geval bij opdrachtnemer of transporteur. De herstelactie vindt plaats zonder kosten voor de opdrachtgever, mits:
De beschadiging op de vrachtbrief is aangemerkt (kosten kunnen dan worden verhaald op de transporteur).
Manco’s binnen 1 week (5 werkdagen) worden gemeld nadat de goederen bij de inbouwende dealer zijn aangekomen.
9.4 Retour zendingen
In dit geval zijn de goederen conform afspraak geleverd (en op tijd) maar heeft de klant ze uiteindelijk niet nodig en wil deze “terugverkopen”.
Alleen gangbare goederen worden teruggenomen (omloopsnelheid > 1x per maand).
Goederen dienen ons in originele verpakking en in goede (herbruikbare) staat te bereiken.
Transportkosten worden doorbelast ( € 45,- ).Na onbeschadigde ontvangst van de goederen zal opdrachtnemer overgaan tot creditering van 70 % van de verkoopwaarde.
9.5 Overig / nadere toelichting
Producten die op speciaal verzoek zijn gemaakt zijn niet terug te nemen als gangbaar.
Indien een product niet past door fouten van opdrachtnemer geeft dit recht op kosteloze vervanging door opdrachtnemer.
Her-levering is in feite een retour en een nieuwe levering.
Voor een order onder € 250,- geldt een bijdrage in transportkosten van € 25,-

Artikel 10 – Garanties
10.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Opdrachtnemer de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geproduceerde zaken, gebruikte materialen en vervangende onderdelen en de behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden of diensten gedurende een termijn van ten hoogste 3 jaar na levering af fabriek/magazijn, dan wel na verrichting der werkzaamheden of diensten. Voor niet door Opdrachtnemer geproduceerde zaken gelden uitsluitend de garantiebepalingen en garantietermijnen van de producenten / fabrikanten/ importeurs in kwestie met dien verstande dat de garantietermijn ook dan beperkt is tot maximaal 3 jaar.
10.2 In geval van een door opdrachtnemer gegrond bevonden klacht over geleverde zaken is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot (I) herstel van de betreffende za(a)k(en) (II) vervanging c.q. (her)levering van (een) deugdelijk(e) exempla(a)r(en) (III) restitutie van de koopsom, zulks ter keuze van opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer.
10.3 In geval van een door opdrachtnemer gegrond bevonden klacht over verrichte/ verleende werkzaamheden/ diensten heeft opdrachtnemer het recht deze werkzaamheden/ diensten alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten/ verlenen. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer.
10.4 De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a: de opdrachtgever niet overeenkomstig artikel 8.3 na het constateren van de gebreken opdrachtnemer daarvan in kennis heeft gesteld;
b: Opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c: bewerkingen, wijzigingen of reparaties aan het geleverde door opdrachtgever en/of derden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer zijn of worden uitgevoerd.
10.5 De garantie is alleen van toepassing als de opdrachtgever aantoont dat het gebrek tijdens de garantietermijn aan het licht is gekomen en geheel of grotendeels het gevolg is van ondeugdelijk materiaal, onjuiste constructie of bewerking. Onderdelen die door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik door de opdrachtgever. Evenmin valt onder de garantie de gebreken c.q. schade die het gevolg is van nalatigheid, ondeskundige behandeling, overmatige belastingen gebrekkige montage aan de zijde van de opdrachtgever en chemische, elektrochemische of elektrische invloeden. Gebreken, die het gevolg zijn van fouten die de opdrachtgever of derden hebben gemaakt, waaronder begrepen onjuiste installatie of montage, vallen niet onder de garantie.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens indien dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven gaat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer niet verder dan hetgeen zij ingevolge deze voorwaarden op zich heeft genomen. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige (andere) vorm van schade, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer en opdrachtgever bovendien aantoont dat haar ter zake geen enkel verwijt treft. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door opdrachtnemer gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
11.2 Voor zover aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan worden vastgesteld zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot de netto factuurwaarde van het geleverde.
11.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld.
11.4 Schade door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, is volledig uitgesloten.
11.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in een product indien:
a: Opdrachtnemer het product niet in het verkeer heeft gebracht;
b: het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop opdrachtnemer het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
c: het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel door ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons bedrijf;
d: het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften, zoals deze bestaan ten tijde van het aangaan van de overeenkomst;
e: het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
f: wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt;
11.6 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn wegens beschadigingen, teniet gaan, verloren raken dan wel waardevermindering van goederen, van welke aard ook, welke in verband met door opdrachtnemer voor de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden ter hand zullen zijn gesteld. Voor zover zodanige goederen aan derden enige recht mocht toekomen, vrijwaart de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake van (schade)aanspraken van deze derden.
11.7 Het in dit artikel bepaalde is mede bedongen ten behoeve van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
Artikel 12 – Overmacht
12.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
12.2 Van een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer is in elk geval sprake indien de vertraging zijn oorzaak vindt in werkstaking, in- en uitvoerbeperkingen, uitsluiting, gebrek aan personeel, gebrek aan tijdige/behoorlijke toelevering door derden van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen, maatregelen van enige overheid of door of vanwege de overheid ingestelde instanties, boycotacties, storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of (computer)apparatuur van opdrachtnemer of van derden van wier diensten opdrachtnemer gebruik maakt, diefstal, bezitsverlies of vernietiging c.q. beschadiging van bedrijfsmiddelen of -gegevens.
Artikel 13 – Adviezen, ontwerpen en materialen
13.1 Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Opdrachtnemer aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoording voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.
13.2 In geval van opdracht neemt opdrachtnemer bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijk op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.
13.3 Wenst opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden.
12.4 Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.
Artikel 14 – Beëindiging
14.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist.
14.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. Bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor prestaties/ zaken die opdrachtnemer vóór de ontbinding van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
14.3 In afwijking van het bepaalde in lid 14.1 kan opdrachtnemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
Artikel 15 – Verjaring
Een door opdrachtgever jegens opdrachtnemer in te stellen rechtsvordering tot nakoming, ontbinding, betaling of schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is respectievelijk de schade en/of het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs door opdrachtgever had kunnen worden ontdekt.
Artikel 16 – Vervanging nietige bepalingen
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 17 – Annulering
16.1 Ingeval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd een vergoeding voor de kosten, gelijk aan 15% van de factuurwaarde van de opdracht dan wel de daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte kosten, zulks naar keuze van opdrachtnemer, onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming van de opdracht te vorderen.
16.2 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht reeds gemaakte kosten te vergoeden; onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zo mede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer nakoming te verlangen.
Artikel 18 – Overdracht
18.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
18.2 In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een ander onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.
Artikel 19 – Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, ook de totstandkoming daarvan, worden beheerst door Nederlands recht.
Artikel 20 – Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of aanbieding, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.
Wanneer u naar aanleiding van de bovenstaande uitgangspunten vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij dit graag. Wij zullen ons blijven inspannen om wijzigingen, reclamaties en retourzendingen te voorkomen.

Oog voor mens en natuur

Duurzame materialen

Al onze producten zijn gemaakt van duurzaam materiaal. We ontwikkelen solide oplossingen, met oog voor mens en natuur. Dat doen we met hout en multiplex uit aantoonbaar verantwoord beheerde bossen. Door het gebruik van hoogwaardige grondstoffen, stellen we de kwaliteit van onze producten veilig.

Meer over productie